понедельник, 20 февраля 2012 г.

ІКТ на уроках іноземної мови: досвід використання


ІКТ на уроках іноземної мови: досвід використання

Визначення сучасного етапу розвитку суспільства як постіндустріального; інтенсивний розвиток сучасних інформаційно-комунікативних технологій;  перехід від знаннєвої парадигми освіти до компетентнісної, визнання необхідності освіти протягом всього життя людини - все це визначає необхідність  широкого використання інформаційних технологій в системі освіти в цілому та при  викладанні окремих навчальних предметів зокрема.

Ряд сучасних вітчизняних наукових досліджень присвячено вивченню особливостей використання інформаційно-комунікативних технологій в освіті. Наукові праці Олійника В.В. присвячені теоретико-методологічним основам дистанційної освіти дорослих, Кухаренка В.М. – теоретичним та методичним засадам дистанційного навчання у ВНЗ та ЗНЗ.  Розробці, впровадженню та аналізу ефективності сучасних програмних педагогічних засобів присвячено праці Редько  В. Активно досліджуються  можливості використання мережі Інтернет при підготовці та проведенні уроків Вовковінська Н., Калиндрузь Л. (спілкування в мережі Інтернет), Анака В. (електронна пошта), Войченко О., Солопов А. (пошук у мережі Інтернет), Базурін В., Закомірний І. (створення веб-сайтів), Іштуків В.В. (ефективне використання локальної мережі в навчальному процесі), Данилова О., Манако В., Манако Д. (створення та використання мультимедіа).
Разом з тим в науково-методичній літературі недостатньо уваги приділяється питанням, що стосуються критеріїв визначення доцільності використання інформаційно-комунікативних технологій  для вирішення дидактичних завдань уроку іноземної мови в цілому, окремих його етапів, впливу використання ІКТ на підвищення інтересу до вивчення англійської мови, мотивації навчальної діяльності.
В практичній діяльності безпосередньо використовуються інформаційно-комунікативні технології на різних етапах підготовки та проведення уроку англійської мови. В узагальненому вигляді дані щодо використання ППЗ, надбудов для використання в Microsoft Word (макросів), тестових оболонок подано у таблиці 1.
Таблиця 1.  Використання програм, надбудов (макросів) та ППЗ при підготовці та проведенні уроків англійської мови.
№ з/п
Засіб
Етап уроку,  мета використання
1.                  
Презентація Power Point
Активізація ЛО по темі
Фонетична зарядка
Введення нових ЛО або граматичного матеріалу
2.
Відео та аудіофайл
Мотивація навчальної діяльності учнів;
Розвиток навичок аудіювання, усного мовлення, письма
3.
Документ Word:
- з використанням форм


- використання надбудов (макросів)

Тести для перевірки рівня засвоєння фактичних знань, рівня сформованості вмінь, засвоєння лексичного матеріалу тощо з подальшим друком на мережевому принтері

Створення роздаткових друкованих матеріалів (тексти  з пропусками різних типів; кросворди, судоку, сканворди тощо)
4.
Тестові оболонки (Test-W, Test-W2, Drugba)


Тренування та перевірка засвоєння лексичного, граматичного матеріалу з використанням тексту,  зображень, відео- та аудіо файлів; створення бази тестових завдань
5.
Hot Potatoes
тренування у використанні лексико-граматичного матеріалу, перевірка рівня засвоєння у різних формах (тесту з множинним вибором, співставлення, тексти з пропусками з можливістю вибору відповіді з запропонованих та визначення власної відповіді з встановленням обмеження у часі та без нього тощо)
6.
ППЗ
Створення цілісної структури уроку з запропонованих модулів
Як видно з представленої таблиці, використання інформаційно-комунікативних технологій можливе на будь-якому етапі уроку. Вибір конкретного засобу залежить щонайменше  від таких факторів:
·        технічне забезпечення навчально-виховного процесу в конкретному закладі освіти;
·        рівень підготовки вчителя і учнів до  використання ІКТ;
·        стабільність роботи програми / ППЗ, надійність збереження результатів діяльності учнів та вчителя;
·        забезпечення програмними засобами з дотриманням ліцензійних угод відповідно до чинного законодавства.

Комментариев нет:

Отправить комментарий